නමො තස්ස භගවතො අරහතො
සබ්බධම්මේසු අප්පටිහතඤාණචාරස්ස
දසබලධරස්ස චතුවේසාරජ්ජවිසාරදස්ස
සබ්බසත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස
තථාගතස්ස සබ්බඤ්ඤුනො සම්මාසම්බුද්ධස්ස !!!

Nestled amidst the mountains and the peaceful wilderness off Kalthota, Balangoda is the Dhammahadaya Aranya Senasanaya (Dhammahadaya Monastery) where serenity meets the soul. Dhammahadaya means the Heart of the great teachings of the Buddha

This Theravada Buddhist monastery began its journey on the 03rd of May 2017, as a branch of Mihindu Aranya, Anuradhapura which is a sector of the Siyam Nikaya, Rohana Parshavaya, Wanavasa sector. The journey began on this great day in the presence and with blessings from Most Ven. Galpatha Sumana Thero of Mihindu Aranya, Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero of Labunoruwakanda Aranya Senasanaya and other most venerable Maha Sanga Rathnaya (Most Noble Theros). The chief dayakas present included Dr. Shriyani Abeysuriya, Mrs. Nirma Palandagama and many others.

The Aranya is home to Theravada bhikkhu who reside in huts spread in around 3 acres of forest. The Bikkus live a peaceful and noble life guided by the precepts and principles of Buddhist philosophy. Sermons, discourses and discussions are purely and wholly based on the teachings from the Tripitaka and Atta Katha.

Last Newsletter

Ape Budu Hamuduruwo 426

අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ 426 (සන්තිකේ නිදානය)   භද්දිය රජ, අනුරුද්ධ, ආනන්ද, භගු, කිම්බිල, දේවදත්ත යන කුමාරවරුද, උපාලි කපුවාද යන සත්දෙන සාසනයට ඇතුළත්වීම. 02 කනුකැමති වේලාවට බත

Read More »

Ape Budu Hamuduruwo 425

අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ 425 (සන්තිකේ නිදානය)   භද්දිය රජ, අනුරුද්ධ, ආනන්ද, භගු, කිම්බිල, දේවදත්ත යන කුමාරවරුද, උපාලි කපුවාද යන සත්දෙන සාසනයට ඇතුළත්වීම. බත සැළියෙන් ඉබේ පහළවනු

Read More »

Ape Budu Hamuduruwo 424

අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ 424 (සන්තිකේ නිදානය)   යශෝධරාව පුතු නැති සොවින් පැවිදිවන්නට සැරැසීම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රාහුල කුමරු මහණ කැරැ වූ බව ඇසූ රජතුමාට පමණක් නොවේ යශෝධරාවනටද

Read More »

Ape Budu Hamuduruwo 423

අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ 423 (සන්තිකේ නිදානය)   දරුවන් නැති වූ ශෝකයෙන් සන්තාපයට පත් වූ ශුද්ධෝදන රජතුමා රාහුල කුමාරයා බුදුකෙනෙකුගේ පුතු වන්නට පතාගෙන පැමිණියේ එලෙසයි. මතු බුදුවන

Read More »

Tripitaka

Tripitaka, Atta Katha, Tika, Printed Book & Pdf Book Page Numbers Search easily

This makes it easy to access scanned Buddha Jayanthi Tripitaka books. To make the search easier, the Tripitaka books have also developed a search method using volumes of 57 volumes of snow. Hull fonts are used in appropriate places to make the table of contents easier to read and no other changes have been made.

Tripitaka, Atta Katha, Tika &Valuable Books Pdf Book

Dhamma Sermons

Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar
-
Available
 
-
Booked
 
-
Pending
·
 
-
Partially booked

Sponsorships for Dhammahadaya Forest Monastery

Prosperity of Buddha Sasana at heart…

Dear Sir/ Madam,

We sincerely thank you for your annual, monthly, and daily donations to our monastery. We appreciatively remind you that your contributions not only cover the monastery’s water and electricity bills but also provides for other requirements of the monks such as medical, educational, and traveling expenses. We must reiterate the fact that aiding the monks who are in the quest of their own enlightenment and the longevity of Buddha Sasana is a deed that generates merits beyond description. May the good merits you generate through your generosity towards the prosperity of Buddha Sasana be gained by your living and departed relatives, all the loved ones and superior beings causing them to have health, wealth, a better existence, and ultimately the enlightenment! 

Meritorious deeds & Our Programs

Signup for our newsletter
What you need to know, information about us

Office Phone Number

+94 45 313 4808
+94 702164642

WhatsApp.
+94 702164642
Viber.
+94 702164642
Telegram.
+94 702164642

 

Address

Dhammahadaya Senasanaya
Watawala
Mulgama
Balangoda

70117